مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین

مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین

مطالعات انجام ‌شده در زمینه لوسین مطالعات تحقیقاتی، استفاده از مکمل لوسین را قبل ‌از تمرین، برای کاهش تخریب پروتئین و آسیب عضلانی و مصرف بعد از تمرین، جهت تحریک و افزایش سنتز پروتئین را حمایت می‌کنند. در نظر گرفتن پروتئین‌های کامل زمانی مهم است که این نتایج را ارزیابی می‌کنیم. مشخص ‌شده است پروتئین

هودیا گوردونی

هودیا گوردونی

هودیا گوردونی یک گیاه شبه کاکتوس رشد کرده در جنوب آفریقا است. این گیاه برای اولین ‌بار در سال ۱۹۳۲ جایی ‌که آن را به ‌عنوان منبع غذایی مردم کوی سان، کسانی که هودیا را در طول سفرهای شکاری طولانی ‌مدت زمانی ‌که غذا کمیاب بود، جهت سرکوب کردن اشتها و تشنگی مصرف می‌کردند، به

اجزاء وزن بدن

اجزاء وزن بدن

اجزاء وزن بدن وزن بدن مجموع استخوان، عضله، ارگان ها، آّب بدن و بافت چربی است. همه یا بعضی ازاین اجزائ در معرض تغییرات در اثر رشد، وضعیت تولید مثلی، فعالیت فیزیکی، سن وژنتیک می باشند. وزن ثابت بدن به وسیله مکانیسم های عصبی، هورمونی و شیمیایی که دریافت و مصرف انرژی را در محدوده