تعامل منابع انرژی بدن

تعامل منابع انرژی بدن

تعامل منابع انرژی بدن هرچند یک منبع انرژی می تواند سیستم قالبی باشد که در یک زمان معین کار می کند، ولی این سه منبع انرژی اند که هر کدام بخشی از انرژی ATP مورد نیاز فعالیت ورزشی را در کل زمان تامین می‌کنند. بنابراین، منبع ATP-PC نیز انرژی استراحتی را تامین می‌کند و منبع

سیستم ایمنی و فعالیت ورزشی

سیستم ایمنی و فعالیت ورزشی

  سیستم ایمنی و فعالیت ورزشی پاسخ ایمنی به فعالیت ورزشی،  موضوعی است که روز به روز علاقمندی و توجه خاصی به خودش جلب می کند و دلیل آن چیزی نیست جز آنکه تمرین های شدید ورزشی، استعداد ورزشکاران را به عفونت به ویژه عفونت های مجاری تنفسی فوقانی، زیاد می کند. با وجود این،

مطالعات انجام شده در زمینه مکمل بور

مطالعات انجام شده در زمینه مکمل بور

  مطالعات انجام شده در زمینه مکمل بور در مطالعات علمی محرومیت از بور، نشان داده شده است حجم و تعداد سلول های استئوبلاست (استخوان سازها ) در استخوان کاهش می یابند (نیلسن ۲۰۰۸). در مطالعات حیوانی، مصرف کافی بور با بهبود پاسخ ها به آنتی ژن القا کننده آرتریت ارتباط دارد. همچنین نشان داده

هورمون ها و فعالیت ورزشی

هورمون ها و فعالیت ورزشی

هورمون ها و فعالیت ورزشی نشان داده شده است که فعالیت ورزشی، محرک قوی سیستم درون ریز است. پاسخ هورمونی به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید نشان می دهد که هورمون ها در فرآیند های بازیافت و دگرگونی های که بعد از فعالیت ورزشی رخ می دهند، درگیر می‌شوند. محرک فعالیت ورزشی، در الگویی ترشح

وانادیوم و مطالعات انجام شده

وانادیوم و مطالعات انجام شده

  وانادیوم و مطالعات انجام شده مطالعه دوازده هفته ای کامل شده در سال ۱۹۹۶، ساخته شده در ارتباط با مصرف مکمل وانادیوم (سولفات وانادیال) روی ورزشکاران است. این مطالعه که روی ۳۱ ورزشکار تمرین کننده در سالن وزنه برداری انجام شد، اثرات معنی داری از مصرف مکمل بر ترکیب بدن را بر نداشت (فاوستو

کراتین و بازیافت فسفوکراتین (PC)

کراتین و بازیافت فسفوکراتین (PC)

  کراتین و بازیافت فسفوکراتین (PC) کراتین در غالب فسفوکراتین (PC)، نقش غیر قابل انکاری در متابولیسم انرژی دارد. PC ماده‌ای است که با فسفوریلاسیون مجدد ADP در تشکیل ATP شرکت می کند.  فسفو کراتین به ویژه این عمل را در فعالیت های ورزشی کوتاه مدت می‌دهد. سرعت توانایی فسفریله مجدد ADP به آنزیم کراتین